Board logo

标题: 2012铃声排行榜 [打印本页]

作者: kissxiaozhou    时间: 2012-7-8 20:28     标题: 2012铃声排行榜

2012铃声排行榜

附件: A+place+nearby(最棒的铃).mp3 (2012-7-8 20:28, 719.51 KB) / 该附件被点击次数 90599
http://www.jwesw.com/attachment.php?aid=334514&k=7bbedf3c914709da6dc7c06802f1e33c&t=1579367661

附件: I+DO——《我愿意》片尾曲.mp3 (2012-7-8 20:28, 329.39 KB) / 该附件被点击次数 67185
http://www.jwesw.com/attachment.php?aid=334515&k=03a36ca0949c37e4fd92b57fc24702ef&t=1579367661

附件: Kasabian-Fire高潮极品铃声.mp3 (2012-7-8 20:28, 319.96 KB) / 该附件被点击次数 64409
http://www.jwesw.com/attachment.php?aid=334516&k=e27f7eb3a1fc2f1676d07891647eb705&t=1579367661

附件: Ke$ha,超好听.mp3 (2012-7-8 20:28, 704.69 KB) / 该附件被点击次数 58816
http://www.jwesw.com/attachment.php?aid=334517&k=0a2e1ed0cbd5d4261049afb4c1d1a71f&t=1579367661

附件: LOVE+YOURSELF.mp3 (2012-7-8 20:28, 267 KB) / 该附件被点击次数 46675
http://www.jwesw.com/attachment.php?aid=334518&k=585901ba4d0084d719542cb63a1b23de&t=1579367661

附件: on+call+36小时主题曲铃声.mp3 (2012-7-8 20:28, 969.88 KB) / 该附件被点击次数 52926
http://www.jwesw.com/attachment.php?aid=334519&k=a093e61d2d79f887e3c0dbac1067e9cd&t=1579367661
作者: 武岳枫    时间: 2012-7-8 20:42     标题: 十分感谢楼主无私的奉献!

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: 521316a    时间: 2012-7-8 20:51

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: mqh000    时间: 2012-7-8 20:54

比较喜欢,支持一下!!
作者: wjl5564    时间: 2012-7-8 20:56

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: 84243218    时间: 2012-7-8 20:59

十分感谢楼主无私的奉献!

作者: searen    时间: 2012-7-8 21:15

比较喜欢,支持一下!!
作者: xiaogui568    时间: 2012-7-8 21:19

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: CC大人    时间: 2012-7-8 21:51

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 赵子浩1    时间: 2012-7-8 21:56

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: lwh6615049    时间: 2012-7-8 22:29

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: chenji    时间: 2012-7-8 22:36

比较喜欢,支持一下!!
作者: C少    时间: 2012-7-8 22:58

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: likeekil    时间: 2012-7-8 23:10

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: philips9238    时间: 2012-7-8 23:11

路过,顶你!
作者: LB0913    时间: 2012-7-8 23:11

要下载,要速度,更要分享,多多点评!
作者: yy1314520    时间: 2012-7-8 23:13

比较喜欢,支持一下!!
作者: 磊落磊    时间: 2012-7-9 00:48

比较喜欢,支持一下!!
作者: lwcklmy76    时间: 2012-7-9 01:33

1.非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
1.非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
1.非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 我是凡小囡    时间: 2012-7-9 09:51

感谢楼主的无私奉献
作者: njnjnjnj    时间: 2012-7-9 10:19

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: zilong365    时间: 2012-7-9 10:28

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: xiang223344    时间: 2012-7-9 10:31

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: ailiangyu    时间: 2012-7-9 10:40

比较喜欢,支持一下!!
作者: 109864307    时间: 2012-7-9 10:42

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: qishao77    时间: 2012-7-9 11:08

一般,感谢分享......
作者: hcn_sicnu    时间: 2012-7-9 11:12

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: didongfang    时间: 2012-7-9 12:42

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: hellobabys    时间: 2012-7-9 13:40

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: milkbobo1986    时间: 2012-7-9 13:50

一般,感谢分享......
作者: qayqf1973    时间: 2012-7-9 13:54

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: Roomy_jie    时间: 2012-7-9 14:34

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 657443079    时间: 2012-7-9 15:51

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: lnorange    时间: 2012-7-9 16:07

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: taiyi318    时间: 2012-7-9 16:13

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: wei_wang1399    时间: 2012-7-9 17:47

谢楼主无私的奉献!
作者: ←¢尐圊哖☆    时间: 2012-7-9 17:59

一般,感谢分享......
作者: 静石    时间: 2012-7-9 18:35

比较喜欢,支持一下!!
作者: 安雅熙。    时间: 2012-7-9 19:05

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: 后来027    时间: 2012-7-9 19:06

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: jing_07    时间: 2012-7-9 19:10

一般,感谢分享......
作者: kelly8688    时间: 2012-7-9 19:17

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: cao_9888    时间: 2012-7-9 19:18

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主
作者: 李彦博    时间: 2012-7-9 19:27

一般,感谢分享......
作者: 慕宸铭    时间: 2012-7-9 19:37

超好听其言观其行
作者: xialulu    时间: 2012-7-9 20:05

比较喜欢,支持一下!!
作者: zhkal    时间: 2012-7-9 20:05

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: qwe896488    时间: 2012-7-9 20:06

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: 刘慧琳琳    时间: 2012-7-9 20:19

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 乐乐家    时间: 2012-7-9 20:25

比较喜欢,支持一下!!
作者: jbyzwk    时间: 2012-7-9 20:26

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 々许愿树〃    时间: 2012-7-9 20:35

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: xuxiaoxin850127    时间: 2012-7-9 20:36

一般,感谢分享......
作者: 英伦谜情    时间: 2012-7-9 20:50

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: Fn5223    时间: 2012-7-9 21:18

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: libcn2010    时间: 2012-7-9 23:46     标题: 十分感谢楼主无私的奉献!

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: 活塞    时间: 2012-7-10 05:33

比较喜欢,支持一下!!
作者: 随心Ж所欲    时间: 2012-7-10 07:35

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: freenessmusic    时间: 2012-7-10 08:07

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: UOLA    时间: 2012-7-10 10:49

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 吴小帅    时间: 2012-7-10 11:00

收了 好听 顶你
作者: wuliao3593    时间: 2012-7-10 11:13

比较喜欢,支持一下!!
作者: vincentlife    时间: 2012-7-10 11:16

比较喜欢,支持一下!!
作者: dullde    时间: 2012-7-10 15:19

不错很赞!
作者: kissxiaozhou    时间: 2012-7-10 15:48

谢谢大家的支持了谢谢
作者: happy_9988    时间: 2012-7-10 15:49

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 洋啬薇    时间: 2012-7-10 15:49

真好..............
作者: whmjtr    时间: 2012-7-10 16:16

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 水豆豆520    时间: 2012-7-10 16:45

勉强可以用了,谢谢楼主的分享.
作者: ai_gengchul    时间: 2012-7-10 16:51

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: z791125    时间: 2012-7-10 16:55

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: znh123    时间: 2012-7-10 18:02

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: 83065033    时间: 2012-7-10 18:12

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 阿伟大王    时间: 2012-7-10 18:36

十分感谢楼主无私的奉献!
作者: 木小猫    时间: 2012-7-10 19:06

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: jiro    时间: 2012-7-10 19:30

KFMW;F;AFQ;PFJKQ
作者: 听取哇声一片    时间: 2012-7-10 19:49

不错不错支持一下
作者: 502722204    时间: 2012-7-10 20:06

比较喜欢,支持一下!!
作者: suling1129    时间: 2012-7-10 20:17

一般,感谢分享......
作者: berberliu    时间: 2012-7-10 20:52

非常感谢?。。。。?!
作者: z966219    时间: 2012-7-10 21:11

非常感谢楼主无私奉献
作者: sogohappy    时间: 2012-7-10 21:14

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: cokomo    时间: 2012-7-10 21:22

比较喜欢,支持一下!!
作者: qunfuzhao15    时间: 2012-7-10 21:27

比较喜欢,支持一下!!
作者: 覃2    时间: 2012-7-10 21:31

比较喜欢,支持一下!!
作者: d5323400    时间: 2012-7-10 21:32

比较喜欢,支持一下!!
作者: guanggao    时间: 2012-7-10 21:35

比较喜欢,支持一下!!
作者: wzq55129    时间: 2012-7-10 21:54

试听一下 谢谢
作者: 幽蓝柠檬    时间: 2012-7-10 22:11

十分感谢楼主无私的奉献
作者: a0408030916    时间: 2012-7-10 22:13

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: masterwin    时间: 2012-7-10 22:33

比较喜欢,支持一下!!
作者: pqaigw    时间: 2012-7-10 22:36

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: timduncan00    时间: 2012-7-10 22:40

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
作者: 俊驰    时间: 2012-7-10 22:54

有好东西就拿来分享啊
作者: 张益铭1990    时间: 2012-7-10 23:04

mmmmmmmmmmmmmmmmmm
作者: zhy12315    时间: 2012-7-10 23:17

一般,感谢分享......
作者: hw19930524    时间: 2012-7-11 00:19

十分感谢楼主无私的奉献十分感谢楼主无私的奉献十分感谢楼主无私的奉献十分感谢楼主无私的奉献
作者: 灰色的的苹果    时间: 2012-7-11 00:54

好样的?。。。。。。。。。。。。。?!
作者: yaoyazho18    时间: 2012-7-11 01:00

十分感谢楼主无私的奉献
作者: 591771    时间: 2012-7-11 01:07

非常好,非常棒,我喜欢!支持楼主,推荐~~
欢迎光临 手机铃声之家 (http://www.jwesw.com/) Powered by Discuz! 6.1.0